İç Ticaret


           SERMAYE ŞİRKETLERİ 
 
        Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/07/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir.
Yukarıda belirtilen şirketler dışında bulunan şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliği işlemleri 17.06.2003 tarihi itibariyle yapılan Yasal düzenleme ile, Ticaret ve Sanayi Odalarına devredilmiş ancak genel kurullarla ilgili işlemler Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
     Kuruluş ve esas sözleşme işlemleri Bakanlığımız iznine tabi şirketler tarafından bu anlamda yapılacak müracaatlar Müdürlüğümüzce kabul edilmekte ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra izin verilmesini sağlamak üzere, ilgili evraklar Bakanlığa sunulmaktadır. Bu şirketler tarafından yapılmak istenilen olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları için Bakanlık Temsilcisi istemleri değerlendirilerek Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi yapılmaktadır.
       01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasında İl müdürlüğümüze genel kurul toplantısı yapmak için müracaat edip Bakanlık temsilcisi isteminde bulunan 90 şirket için Müdürlüğümüz personeli arasından Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi yapılmıştır. Şirketler Ana sözleşmelerini 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 29.06.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğle sürenin 01.07.2014 tarihine kadar uzatılmıştır.               
            ODALAR VE TİCARET BORSALARI
 
         Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsalarına ilişkin Bakanlıkça verilen görevler, ilgili mevzuatlar gereğince İl Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.    
        Odalar:
       Odalar;  5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu gereğince Kurulmuş olup, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
 
            Ticaret Borsaları:

       Ticaret borsaları, 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.
 
            TOPTANCI HALLERİ İŞLEMLERİ 

         26.03.2010 tarihli ve 27333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren 5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve onu izleyen ikincil düzenlemeler; sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devri ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları ile uygulanacak yaptırımları kapsamaktadır.
 
           Toptancı Hal Kurulması ve Sınıflandırılması:
 
Toptancı halleri, imar planında belirlenmiş alanlarda, yasal mevzuatta belirtilen asgari koşulları taşıyan projeler çerçevesinde belediye sınırı ve mücavir alanları içinde belediyeler, tarafından kurulur.
Toptancı halinin kurulmasında, malların arz ve talep derinliğinin bulunması, üretici ve tüketicinin korunması, toptancı hali sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı, üretici yoğunluğu ve tüketici piyasasının büyüklüğü ile çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler dikkate alınarak Toptancı hal kuruluş komisyonu tarafından hazırlanan rapor  Belediye meclisine sunulur.Bu rapor göz önünde bulundurularak toptancı halinin kurulmasına  belediye meclisince karar verilir.
       Toplam işyeri sayısı, 30 ila 100 olan toptancı halleri küçük, 101 ila 250 olan toptancı halleri orta, 251 ve üzeri olan toptancı halleri ise büyük toptancı hali olarak sınıflandırılır.
       Toptancı halinin kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra en geç bir ay içinde ilgili belediye tarafından, sisteme kaydedilmek üzere il müdürlüğüne bildirilir. Sisteme kayıt tarihi, toptancı halinin resmi olarak faaliyete başlama tarihidir.
 
           Hal Kayıt Sistemi;
 
       Toptancı hali içinde veya dışında işlem gören sebze ve meyvelerin cinsine, miktarına, fiyatına, alıcı ve satıcısına ilişkin bilgilerin elektronik ortamda tutulmasını, izlenmesini ve duyurulmasını, meslek mensuplarının kayıt altına alınmasını, bunlara yönelik veri tabanının oluşturulmasını ve toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımını ve iletişimi sağlanması amaçlarıyla, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde elektronik ortamda ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt sistemi kurulmuştur.
 
         Sisteme Kayıt işlemleri:   

       Kayıt işlemi, toptancı hallerinde faaliyet gösterenler için toptancı hallerince, toptancı hali dışında faaliyet gösterenler için ise İl Müdürlüklerince yapılır.
 
      Bildirimciler, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil bildirim miktarı ( Adet ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ, kilogram ile yapılan satışlarda 100 kilogram) veya üzerindeki sebze ve meyvelerin her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devrini yapan gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler şunlardır:
      a) Sınaî üretimde kullanmak üzere mal satın alan sanayiciler,
      b) İhraç etmek üzere mal satın alan ihracatçılar,
      c) İlgili mevzuatı çerçevesinde mal ithal eden ithalatçılar,
      ç) Üretici örgütleri,
      d) Komisyoncular,
      e) Tüccarlar,
      f) Üreticiden temin ettiği malları, tüketiciye satan market,
         manav, pazarcı ve diğer perakendeciler,
      g) Üreticiden temin ettiği malları münhasıran kendi
          tüketiminde kullanan lokanta, otel, yemekhane, hastane ve
          yurt gibi kuruluşlar.
       Bildirimciler, sisteme kaydolmak zorundadır.
       Bildirim; bildirim miktarı veya üzerindeki malların üretildiği yerden veya girdiği gümrük kapısının bulunduğu yerden her ne sebeple olursa olsun sevkinden önce bildirimciler tarafından sisteme yapılan beyan işlemidir.
          
         Aşağıda belirtilen mallar bildirime tabidir: 
       a) Sınaî üretimde kullanılmak üzere satın alınan mallar.
       b)  İhraç edilmek üzere satın alınan mallar.
       c)  İlgili mevzuatı çerçevesinde ithal edilen mallar.
      ç)  1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı ürünler.
       d) Üretici örgütlerince toptancı hali dışında satılan mallar.
       e) Üreticilerce perakende olarak doğrudan tüketicilere satılan mallar.
       f)  İyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünler.
       g)  Fatura veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden satın alınan mallar.
 
         Bildirim işlemi; (Bildirim Yöntemi)
         a) Toptancı haline doğrudan başvurularak yapılacak bildirimlerde, bildirimcinin veya yetkilendirdiği kişinin beyanına göre toptancı halinde görevli personelce,
         b) Sistem internet sayfası üzerinden çevrimiçi yapılacak bildirimlerde, doğrudan bildirimcilerce,
      c) Çağrı merkezi üzerinden telefonla yapılacak bildirimlerde ise, bildirimcinin beyanına göre çağrı merkezinde görevli personelce, sistem üzerinden yapılır
        
         Üretici örgütü belgesi
        Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan tarımsal üretici birlikleri, üretici örgütü belgesi almak kaydıyla üretici örgütü olarak kabul edilir.
     Sebze ve meyve üreticilerince kurulan tüzel kişiliklerin üretici örgütü olarak belgelendirilmesi işlemleri yapılmaktadır.
       4 Ağustos 2012 tarihinden önce üretici birliği veya örgütü belgesi almış olanlar, üretici örgütü olarak kabul edilir ve kaydedilmesi gerekmektedir. Ortak veya üyeleri sisteme kaydedilen üretici örgütlerine, sistemden alınan yeni belgeleri verilmekte ve eski belgeleri teslim alınarak imha edilmektedir.
        Belirtilen sürede, ortak veya üyelerine sisteme kaydettirmeyenlerin belgeleri iptal edilir.
        1/1/2014 tarihine kadar, üretici örgütü belgesi verme ve iptal etme işlemleri yasal  mevzuat  hükümlerine göreBakanlıkça yapılmaktadır.
      1/1/2014 tarihine kadar üretici örgüt belgesi yerine, ziraat odası kaydını gösterir belge kullanılabilir.
      Üretici örgütünce yapılan toptan satışlarda bildirim işlemi sistem üzerinden üretici örgütünce yapılmaktadır. 
       Üretici örgütü, faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki toptancı hali ile ilgilendirilir.
      Üretici örgütlerince, toptan veya perakende olarak ortak veya üyelerine ait malların alım ve satımı yapılmaktadır.
      Üretici örgütlerince toptan veya perakende satılan mallardan hal rüsumu alınmaz
 
          01.01.2012 tarihinden önce kurulmuş toptancı halleri, 01.01.2015 tarihine kadar; İş yerleri, İdare binası, Fiyat panosu, Bilgi işlem sistemi, Hoparlör sistemi, Aydınlatma sistemi, Güvenlik kamerası, Giriş-çıkış kontrol kulübesi, Ağırlık kontrol ünitesi, Çöp toplama yeri, Tuvalet, Otopark, Boş ambalaj depolama hizmet tesislerini oluşturması zorunludur. Bu tesisleri oluşturmayanlara,  mahallin mülki idare amiri tarafından yüz bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
         İdarî para cezası verilen toptancı hallerinden, idarî para cezasının verilmesine ilişkin kararı takip eden bir yıl içinde Kanun hükümlerinin gereğini yerine getirmeyenlerin faaliyetleri, aykırılık giderilene kadar mahallin mülki idare amiri tarafından durdurulur. (Yönetmelik Geçici Madde:1)